วิทยาเขตบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิทยาเขตบุรีรัมย์

ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น

คณะและหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บรรยากาศภายใน-นอกมหาวิทยาลัย

พีธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 12 สิงหาคม 2561

งานวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ติดต่อวิทยาเขตบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต บุรีรัมย์เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

งานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

งานหอพัก (บุรีรัมย์) 090-834-2849

งานแจ้งซ่อม (บุรีรัมย์) 090-834-2849

งานกองทุน 086-446-8311

คณะพยาบาลศาสตร์ 088-585-2068

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 088-585-2068