คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงานวิจัย

OUR RESEARCH PROJECT AUGUST 2017 - JULY 2018

ผู้วิจัย - ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์

การตรวจโรคฟันผุและเหงือกอักเสบด้วยตนเอง ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

อ่านผลงานวิจัย

ผู้วิจัย - ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย

Study of Oxidation Heat Treatment of Reused Co-Cr Dental Ceramo-Metal 

อ่านผลงานวิจัย

OUR RESEARCH PROJECT AUGUST 2017 - JULY 2018

ผู้วิจัย - ร.ศ.ทพญ.ชลธิา อมรฉัตร

Comparative clinical efficacy of three toothpastes in the control of supragingival calculus formation

อ่านผลงานวิจัย

ผู้วิจัย - อ.ทพญ.กนกวรรณ ศรัทธากุล

Prevalence of Dental Caries and Oral Hygiene Practice in School Children of Bhaktapur, Nepal

อ่านผลงานวิจัย

ผู้วิจัย - ศ.ทพ.วิชชา อัศววรฤทธิ์

Comparison of the Apical Sealing Ability of Calcium Silicate-Based Sealer and Resin-Based Sealer Using the Fluid-Filtration Technique

อ่านผลงานวิจัย

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635251 , 083-348-1943
วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
Mail. naruemol.ch@western.ac.th

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์/โทรสาร 02-563-5251
วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น