ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
เข้าร่วมการประฐมนิเทศขึ้นฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลชุมชน

เข้าร่วมการประฐมนิเทศขึ้นฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลชุมชน

  • Parida Ouamsaoad
สสจ.บุรีรัมย์ ตรวจสุขภาพร่างกายนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิยาเขตบุรีรัมย์

สสจ.บุรีรัมย์ ตรวจสุขภาพร่างกายนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิยาเขตบุรีรัมย์

  • Parida Ouamsaoad
จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง“พัฒนาความรู้การดูแลบาดแผล

จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง“พัฒนาความรู้การดูแลบาดแผล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์  จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง“พัฒนาความรู้การดูแลบาดแผล (Update wound care)” (Online) โดยได้รับเกี...
  • Parida Ouamsaoad
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ภาควิชาการพยาบาลชุมชน โดยอาจารย์ดร.ถาวรีย์ แสงงาม และอาจารย์กิติพงษ์ เรือนเพ็ชร ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปรับเปลี่ยนพฤ...
  • Parida Ouamsaoad