รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

Doctor of Business Administration เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดเปิดดำเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา

2563 ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

    ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้คนเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติได้รวดเร็ว

และง่ายมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชีวิตมีความรีบเร่ง แข่งขัน และต้องพึ่งพาตนเองเพื่อความอยู่รอด ส่งผลให้มีแลก

เปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม อาจประสบปัญหาวิกฤตทางสังคม ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนก็เช่นเดียวกัน อาจ

ประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมจริยธรรมและทางพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม

แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนา

หลักสูตร จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคคลทางธุรกิจให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในการ

ประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและ

ทักษะการปฏิบัติงานในการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด

ชีวิต เป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งประกอบวิชาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันอยู่บน

พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับการแข่งขัน

ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถรู้เท่าทันต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ

หลักสูตร

กิจกรรม

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

เลขที่่ 600 หมู่ที่ 11 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทร.035-651-000 ต่อ 7131 หรือ 088-585-2040

E-Mail : bus2541_wtu@hotmail.com

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์