คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ปี 2562-2566

1. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองด้วยการออกกำลังกาย ด้วยวิธีรำวงย้อนยุคและการควบคุมอาหารต่อระดับน้ำตาลในเลือดและสมรรถภาพทางกายในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ วัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด

3. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองและพฤติกรรมความเครียดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก

ดาวน์โหลด

4. การประเมินผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ต่อการให้บริการคลีนิกฝากครรภ์ และคลินิกเด็กสุขภาพดีในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลด

5. การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดี

ดาวน์โหลด

6. พฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมุสลิมและการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลจากตลาดนัดในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลด

7. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลด

8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ประเทศไทย

ดาวน์โหลด

9. แนวทางการพัฒนารูปแบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศในมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด

10. คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ โรงพยาบาลทุติยภูมิ

ดาวน์โหลด

11. อิทธิพลของการจัดการความรู้ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน ความเสี่ยงโรคโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

ดาวน์โหลด


ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ปี  หลังปี 2562

บทบาทพยาบาลในการเฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์ระยะรอคลอดโดยใช้เครื่องมือติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและการหดรัดตัวของมดลูกอย่างต่อเนื่อง

 โดย
 ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

บทบาทพยาบาลในการเฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์ระยะรอคลอดโดยใช้เครื่องมือติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและการหดรัดตัวของมดลูกอย่างต่อเนื่อง

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

HABITS CAN SAVE YOUR HEART

โดย
รศ.พัชรี ตันศิริ

ดาวน์โหลด

OXYGENER-BIOCHIP: INNOVATION TREATMENT 

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

บทบาทพยาบาลกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

โดย
ดร.มาณวิภา เทพกิจ
ดร.สมรทิพย์ วิภาวนิช อาจารย์มาลินี ปั้นดี

ดาวน์โหลด

NURSE’S ROLES TO REDUCE THE CRISIS IN HYPERTENSIVE PREGNANCY

โดย
ดร.วรรณกร ศรีรอด

ดาวน์โหลด

THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND PERCENTAGE ACCURACY OF CHEST COMPRESSION AMONG THAI VOLUNTEER’S RESCUE IN SATTAHIP DISTRICT THAILAND.

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

MODIFIED CHALEEYSAK MASSAGE:NEW WAY TO REDUCE EDEMA AND PAIN

โดย
ดร.ณัฐธยาห์ ภิรมย์สิทธิ์

ดาวน์โหลด

การประเมินภาวะสุขภาพ:ขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลที่ข้ามไปไม่ได้

โดย
ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

ดาวน์โหลด

พยาบาลและผดุงครรภ์กับการนำกราฟดูแลการคลอดไปใช้ MIDWIFERY AND PARTOGRAPH โดย ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

URGENT NURSING CARE FOR STROKE PATIENTS IN URBAN AREA: TIMING IS EVERYTHING

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนหลังภาวะวิกฤติน้ำมันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

โดย
ดร.สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล
ผศ.สมองค์ วังศรี
ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช
รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ
ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

ดาวน์โหลด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก

โดย
ดร.ขวัญสุาณา พิณราช
รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล
ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์ ผศ.อัญชลี นวลคล้าย
อาจารย์สุรีวัลย์ วรอรุณ

ดาวน์โหลด

การพัฒนารูปแบบผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจิตสาธารณะ DEVELOPMENT OF ELDERLY CAREGIVER WITH PUBLIC CONCIOUSNESS MODEL

โดย
ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช

ดาวน์โหลด

วัยรุ่นตั้งครรภ์:จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย TEENAGE PREGNANCY : TURNING POINT CHALLENGE

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

สิ่งสนับสนุน

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น