คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

ผลงาน

ผลงานวิจัย

นำเสนองานวิจัยต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

สารสนเทศด้านการวิจัย

ดาวน์โหลด

สารสนเทศด้านการวิจัย

ดาวน์โหลด

ผลงานวิจัย

ดาวน์โหลด

บทบาทพยาบาลในการเฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์ระยะรอคลอดโดยใช้เครื่องมือติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและการหดรัดตัวของมดลูกอย่างต่อเนื่อง

 โดย
 ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

บทบาทพยาบาลในการเฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์ระยะรอคลอดโดยใช้เครื่องมือติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและการหดรัดตัวของมดลูกอย่างต่อเนื่อง

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

สารสนเทศด้านการวิจัย

ดาวน์โหลด

HABITS CAN SAVE YOUR HEART

โดย
รศ.พัชรี ตันศิริ

ดาวน์โหลด

OXYGENER-BIOCHIP: INNOVATION TREATMENT 

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

บทบาทพยาบาลกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

โดย
ดร.มาณวิภา เทพกิจ
ดร.สมรทิพย์ วิภาวนิช อาจารย์มาลินี ปั้นดี

ดาวน์โหลด

NURSE’S ROLES TO REDUCE THE CRISIS IN HYPERTENSIVE PREGNANCY

โดย
ดร.วรรณกร ศรีรอด

ดาวน์โหลด

THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND PERCENTAGE ACCURACY OF CHEST COMPRESSION AMONG THAI VOLUNTEER’S RESCUE IN SATTAHIP DISTRICT THAILAND.

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

MODIFIED CHALEEYSAK MASSAGE:NEW WAY TO REDUCE EDEMA AND PAIN

โดย
ดร.ณัฐธยาห์ ภิรมย์สิทธิ์

ดาวน์โหลด

การประเมินภาวะสุขภาพ:ขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลที่ข้ามไปไม่ได้

โดย
ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

ดาวน์โหลด

พยาบาลและผดุงครรภ์กับการนำกราฟดูแลการคลอดไปใช้ MIDWIFERY AND PARTOGRAPH โดย ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

URGENT NURSING CARE FOR STROKE PATIENTS IN URBAN AREA: TIMING IS EVERYTHING

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนหลังภาวะวิกฤติน้ำมันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

โดย
ดร.สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล
ผศ.สมองค์ วังศรี
ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช
รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ
ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

ดาวน์โหลด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก

โดย
ดร.ขวัญสุาณา พิณราช
รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล
ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์ ผศ.อัญชลี นวลคล้าย
อาจารย์สุรีวัลย์ วรอรุณ

ดาวน์โหลด

การพัฒนารูปแบบผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจิตสาธารณะ DEVELOPMENT OF ELDERLY CAREGIVER WITH PUBLIC CONCIOUSNESS MODEL

โดย
ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช

ดาวน์โหลด

วัยรุ่นตั้งครรภ์:จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย TEENAGE PREGNANCY : TURNING POINT CHALLENGE

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

สิ่งสนับสนุน

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น