วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายCNE

แนะนำการใช้ระบบระดับปริญญาโท

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาโท

วิธีการตรวจสอบแผนการเรียน ระดับปริญญาโท

วิธีการตรวจสอบตารางสอบ ระดับปริญญาโท

วิธีการตรวจสอบแผนการเรียน ระดับปริญญาโท

วิธีการขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท

วิธีการเข้าเรียนระบบ Cyber-U ระดับปริญญาโท

วิธีการขอจบการศึกษา ระดับปริญญาโท

วิธีการขอย้ายคณะสาขา ระดับปริญญาโท

วิธีการแก้ไขกรณีไม่สามารถดู VDO เทปการบรรยาย Cyber-U

แนะนำการใช้ระบบระดับปริญญาตรี

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี

วิธีการตรวจสอบแผนการเรียน ระดับปริญญาตรี

วิธีการตรวจสอบตารางสอบ ระดับปริญญาตรี

วิธีการตรวจสอบผลการเรียน ระดับปริญญาตรี

วิธีการขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี

วิธีการเข้าเรียน ระบบการเรียน Cyber-U ระดับปริญญาตรี

วิธีการขอจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี

วิธีการขอย้ายคณะสาขา ระดับปริญญาตรี

วิธีการแก้ไขกรณีไม่สามารถดู VDO เทปการบรรยาย Cyber-U

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Phone 02-563-5252 ต่อ 0

Mobile 088-750-9481-82, 088-278-3844

 063-203-4480-82, 063-203-4484

E-mail wtuonline@western.ac.th 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายCNE  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น