บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยภายใต้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับอนุญาต ให้ประกอบการเลขที่  2/1 2540 เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการสอนหลักสูตรต่างๆ สำหรับ บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังปห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป้นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา สังคมประเทศชาติและมุนษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน มีหลักสูตรในปัจจุบันรวม 16 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร ปริญญาเอก 6 หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษา การสร้างเสริม การพัฒนาตนเองและพัฒนาสถาบันและพัฒนาประเทศชาติ โดยมีการผลิตบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพทั้งการบริหารการศึกษาและการสอน

        บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดยสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

ปริญญาโท
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการตลาด และสาขาวิชาบัญชีและการเงิน
3.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
4.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 ปริญญาเอก
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
3.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4.หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5.หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6.หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
7.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุคควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า

พันธกิจ
     1.ผลิตบัณฑิตในระดับมหาบัณฑิต โดยจัดให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของรัฐ
     2.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
     3.ส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามสาขาวิชาที่เปิดสอนเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
    4.ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน
    5.ส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตให้มีลักษณะที่เหมาะสมและสามารถเป็นผู้นำได้อย่างดี

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านจริยธรรมและมีทักษะในการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจสังคมธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
    2. เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นโดยการส่งเสริมการผลิตค้น ว้าวิจัยทางวิชาการต่างๆที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
    3. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคมและแนวคิดและค่านิยมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันในแต่ละสาขา ไปยังอีกบุคคล
    4. มุ่งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่ สังคมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
    5. การพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นหลักสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อชาติ ไทยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง
    6. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสกับประชาชนที่ห่าง ไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิท าลัยเวสเทิร์นพยายาม ที่จะกระจายการศึกษาไปในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้นและเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ติดต่อคณะ

ระดับปริญญาโท
โทร 090-665-7011-13 หรือ โทร. 088-585-2028
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 5020
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต่อ 4000
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 5020

ระดับปริญญาเอก
คุณจินตาภา บัวอุไรโทร.080-089-8617,090-665-7011-13

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น