บริการนิสิต

สมัครเรียน

ประกาศนียบัตร/อบรมระยะสั้น

การเรียนการสอนและการสอบ

 • ปฏิทินการศึกษา Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
 • การขอใบประกาศนียบัตรเพิ่ม
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า Click
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล Click

งานทะเบียน

 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
 • คู่มือการเข้าเรียน Xstudi 
 • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต 
 • การลงทะเบียน 
 • การขอลงทะเบียนล่าช้า(ในช่วง) 
 • การขอลงทะเบียนล่าช้า(นอกช่วง)
 • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(ไม่บันทึกW) 
 • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(บันทึกW) 
 • การลาพักการเรียน 
 • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
 • การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต 
 • การขอลาออก
 • การขอเงินคืน
 • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล 
 • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ 

กิจการนิสิต

 • ทุนการศึกษา click
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา click

การสำเร็จการศึกษา

 • การขอจบการศึกษา Click
 • แบบคำร้องขอจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Click

 • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click

 • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click

 • แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต Click

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

 • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
 • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • แบบคำร้องทั่วไป Click
 • แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน Click
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน Click

อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

 • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click