ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

RSS
วันที่ 7 ก.พ และ 20 มี.ค 2567  บุคลากร รพ.สต.สระลงเรือ ให้ความอนุเคราะ์มาบริการฉีดวัคซีน HPV แก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1และ2 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

วันที่ 7 ก.พ และ 20 มี.ค 2567 บุคลากร รพ.สต.สระลงเรือ ให้ความอนุเคราะ์มาบริการฉีดวัคซีน HPV แก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1และ2 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

วันที่ 7 ก.พ และ 20 มี.ค 2567 บุคลากร รพ.สต.สระลงเรือ ให้ความอนุเคราะ์มาบริการฉีดวัคซีน HPV แก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1และ2 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท...
  • Admin WTU Website
ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ลาวัณย์ ผลสมภพ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566"

ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ลาวัณย์ ผลสมภพ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566"

16 มีนาคม 2567 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลให้กับรองศาสตราจารย์ลาวัณย์ ผลสมภพ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี เนื่องในโอก...
  • Admin WTU Website
16 มีนาคม 2567 ประชุมวิชาการ "อดีต ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตโควิด 19" ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรม Royal River กทม.

16 มีนาคม 2567 ประชุมวิชาการ "อดีต ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตโควิด 19" ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรม Royal River กทม.

16 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เวสเทิร์น กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการ "อดีต ปัจจุบันและทิศท...
  • Admin WTU Website
23 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ร่วมกับโรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

23 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

23 กุมภาพันธ์ 2567 รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี และรองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ไปประ...
  • Admin WTU Website