คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

บริการนิสิต

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฎิบัติการพยาบาล วิทยาเขตวัชรพล

 ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาเขตวัชรพล
 ใช้สำหรับการเรียนในสาขาวิชาทั้งหมด 6 สาขา
    1. สาขาการพยาบาลพื้นฐานอาชีพและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
    2. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
    3. สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
    4. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
    5. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
    6. สาขาการพยาบาลชุมชน

ห้องเรียน / ห้องสมุด

Classroom / Library

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทายาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น