วิทยาเขตวัชรพล บุรีรัมย์ และกาญจนบุรี

สมัครเรียน

ห้องปฏิบัติการ

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทายาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ