หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600
ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี 71170


อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น