คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

ผลงาน

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2565

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกัน โรคโควิด 19 ในยุควิถีชีวิตใหม่
ของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

ผู้วิจัย : เบญจมาพร อาดัมเจริญ
         วาริณี เอี่ยมสวัสดิ์กุล
แหล่งเผยแพร่ : วารสารพยาบาล ปีที่ 71 ฉบับ 3 
                   กรกฎาคม - กันยายน 2565

อ่านผลงานวิจัย >

จิตตปริเขต : วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การประเมิน ในคลินิก

ผู้วิจัย : เตือนใจ เจริญบุตร
แหล่งเผยแพร่ : วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 14
                   ฉบับ 2 กรกฎาคม -
                   ธันวาคม 2565

อ่านผลงานวิจัย >

ผลของโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ พฤติกรรม สุขภาพและความดันเลือดของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ผู้วิจัย : อุษา วงษ์อนันต์
         ยุภาพร นาคกลิ้ง
         มณฑิรา เหมือนจันทร์
แหล่งเผยแพร่ : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
                   ปีที่ 33 ฉบับ 2 กรกฎาคม -
                   ธันวาคม 2565

อ่านผลงานวิจัย >

การจัดการความปวดหลังผ่าตัด คลอดบุตร

ผู้วิจัย : สุพรรษา จิตรสม
         บานเย็น แสนเรียน
         พรผกาย์ ต้นทอง
แหล่งเผยแพร่ : วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 16
                   ฉบับ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565

อ่านผลงานวิจัย >

Sexual Abstinence in Adolescents :
A Literature Review

ผู้วิจัย : La- Ongdao Wannarit,      
         Chanita Amornratanathada,
         Jeangkum Kungvon
แหล่งเผยแพร่ : วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 17
                   ฉบับ 2  พฤษภาคม -
                   สิงหาคม 2566

อ่านผลงานวิจัย >

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2564

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ผู้วิจัย : ปรียพร วิศาลบูรณ์
         วัลภา บูรณกลัศ
แหล่งเผยแพร่ : วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 14
                   ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

อ่านผลงานวิจัย >

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้วิจัย : ดวงเดือน ศาสตรภัทร
         จิราภรณ์ โภชปริภัณฑ์
         สุวัลลี สัตยาอภิธาน
         สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ
แหล่งเผยแพร่ : วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
                   ปีที่ 7 ฉบับ 2 กรกฎาคม-
                   ธันวาคม 2564 หน้า 212 – 223

อ่านผลงานวิจัย >

การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ : สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ผู้วิจัย : ชวิศรา แก้วอนันต์
         วรรณจรี มณีแสง
แหล่งเผยแพร่ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
                   เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และ
                   เทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
                   พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
                   หน้า 90 - 101

อ่านผลงานวิจัย >

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม แรงจูงใจกับพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรีที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : ประไพ ปิยจันทร์
         ชลิดา แช่มเจริญ
         สุรินทร์ มากไมตรี
         เสาวนีย์ ระพีพรกุล
แหล่งเผยแพร่ : วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                   คริสเตียน ปีที่ 8 ฉบับ 2
                   กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
                   หน้า 1 – 16

อ่านผลงานวิจัย >

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : สุจรรยา แสงเขียวงาม
         สำรวย มั่นบุปผชาติ
         ณณิชา สมิทธิ์
แหล่งเผยแพร่ : วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 14
                   ฉบับ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564
                   หน้า 60 - 69

อ่านผลงานวิจัย >

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับ การเตรียมความพร้อมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ผู้วิจัย : เจียงคำ กังวล
         ประไพ ปิยจันทร์
         ชลิดา แช่มเจริญ
         เสาวณีย์ ระพีพรกุล
แหล่งเผยแพร่ : วารสารการพยาบาล และการดูแล
                   สุขภาพ ปีที่ 39 ฉบับ 3
                   กรกฎาคม -กันยายน 2564
                   หน้า 101 - 109

อ่านผลงานวิจัย >

Factor Influencing Dietary Behavior of Pregnant women in a Private Hospital
In Bangkok

ผู้วิจัย : จุฑามาศ คุประตะกุล
         ธารีรัตน์ พายัพสาย
         อรวรรณ อุทัยเสน
         อรทัย ธรรมกันมา 
แหล่งเผยแพร่ : Turkish Journal of Physiology
                   and ehabilitation. Vol. 32
                   Issue 3 ; 2021, p.584 – 591

อ่านผลงานวิจัย >

การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดี

ผู้วิจัย : ชฎาพร คงเพ็ชร์
         อารีย์ ยมกกุล
         เรณู อาจสาลี
แหล่งเผยแพร่ : วารสารพยาบาล ปีที่ 70 
                   ฉบับ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564
                   หน้า 44 - 51

อ่านผลงานวิจัย >

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายผู้สูงอายุ
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 

ผู้วิจัย : ชฎาพร คงเพ็ชร์
         วัลภา บูรณกลัศ
         นภาพร เพชรศร
แหล่งเผยแพร่ : วารสารการแพทย์แผนไทย
                   และการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 19
                   ฉบับ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2564
                   หน้า 767 – 773

อ่านผลงานวิจัย >

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับ การดูแลสุขภาพของมารดาหลัง คลอด

ผู้วิจัย : สุพรรษา จิตรสม
         บานเย็น แสนเรียน
แหล่งเผยแพร่ : วารสารศูนย์อนามัย ที่ 9 ปีที่ 15
                   ฉบับ 38 กันยายน - ธันวาคม 2564
                   หน้า 605 - 618

อ่านผลงานวิจัย >

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2563

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2562

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2561

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2560

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น