คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

ผลงาน

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2563

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2562

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2561

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2560

รายงานการสรุปผลจำนวนอาจารย์ผู้สร้างผล

งานวิจัยในปี2559-2561

OUR RESEARCH PROJECT ปีการศึกษา 2560

รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : ดร.จุรีวรรณ มณีแสง
       พันตํารวจโทหญิง ภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกุล 
       อาจารย์ วรรณจรี มณีแสง
       อาจารย์ ชูขวัญ ปิ่นสากล  
       อาจารย์ สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล
       อาจารย์ มยุรี แก้วจันทน์   
       อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
       รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง
       อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
       ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนฤดี สุวรรณพันธ์
       อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 
       แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 
       วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
       พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

อ่านผลงานวิจัย >

การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบบูรณาการวิจัย เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

ผู้วิจัย : ดร. วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล
            ดร. ทุติยรัตน์ รื่นเริง
            อาจารย์ ขวัญตา เพชรมณีโชติ
            แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
             ระดับชาติ ครั้งที่ 10
             พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

อ่านผลงานวิจัย >

ผลของการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของประชาชน

ผู้วิจัย : สุรินทร์ มากไมตรี 
แหล่งเผยแพร่ : วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่                        13 ฉบับที่ 13
พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560 

อ่านผลงานวิจัย >

A novel approach of substitution therapy with inhalation of essential oil for the reduction of inhalant craving : A double – blinded remd omized dontrolled trial

ผู้วิจัย : Wanjaree Maneesang  Rasmon                     Kalayasiri Michael Maes
แหล่งเผยแพร่ : Phychiatry Researeh Volume 261 ,                 March 2018 Pages 61 - 67
พิมพ์เมื่อ : March 2018

อ่านผลงานวิจัย >

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว กับความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
     
 
ผู้วิจัย : วัลภา บูรณกลัศ
แหล่งเผยแพร่ :วารสารพยาบาลตารวจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

อ่านผลงานวิจัย >

ภูมิปัญญาการรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 4 ราย

ผู้วิจัย : เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์
         สิริรัตน์ จันทรมะโน
แหล่งเผยแพร่ : วารสารแพทย์แผนไทยและการแพทย์
                  เลือก ปีที่ 15 ฉบับที่ 3
พิมพ์เมื่อ : กันยายน – ธันวาคม 2560

อ่านผลงานวิจัย >

ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : ภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกุล

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน

วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2560

อ่านผลงานวิจัย >

ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนเขตชุมชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ผู้วิจัย : วรรณจรี มณีแสง

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2560

อ่านผลงานวิจัย >

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มาใช้บริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบึงคำพร้อย หมู่ 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : สุจรรยา แสงเขียวงาม 
แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน
วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2560

อ่านผลงานวิจัย >

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น