บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาโท

การเรียนการสอนและการสอบ

 • ปฏิทินการศึกษา ปริญญาเอก Click
 • ปฏิทินการศึกษา ปริญญาโท Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาเอก Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาโท Click
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ Click
  • กำหนดการสอบ 
  • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ  Click
  • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
  • การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม Click
  • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
  • การขอหนังสือรับรองการเรียนเสาร์-อาทิตย์
  • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
  • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร Click
  • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร  Click
  • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา  Click
  • การขอหนังสือรับตรวจสอบและรับรองวุฒิจาก ก.พ.  Click
  • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า Click
  • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
  • การขอหนังสือรับรองรายวิชาด้านการบัญชีและพาณิชยศาสตร์,สังคมศาสตร์ Click
  • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล  Click

งานทะเบียน

 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
 • คู่มือการเข้าเรียนX studi
 • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต Click
 • การลงทะเบียน Click
 • การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเน้น เรียนเพิ่ม Click
 • การขอเปลี่ยนแผนการเรียน (ก/ข) Click
 • การลาพักการเรียน Click
 • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต Click
 • การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา Click
 • การขอลาออก Click
 • การขอเงินคืน Click
 • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล Click
 • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ Click

กิจการนิสิต

 • ทุนการศึกษา click
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาclick

การสำเร็จการศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษา
 • การขอจบการศึกษา
 • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
 • ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต Click
 • ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต Click
 • แบบจองชุดครุย Click
 • แบบฟอร์มชุดครุย Click
 • แบบฟอร์มจบการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว.11)  Click
 • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย/ปริญญาบัตร Click

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

 • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
 • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษา ระดับสำหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 Click
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระดับการศึกษาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 Click

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • แบบคำร้องทั่วไป Click
 • แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน Click
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน Click
 • แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Click

การสอบประมวลความรู้

 • ปฏิทินการสอบและรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้  Click
 • แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (บว.02) Click

การทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 • ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  Click
 • รูปแบบการทำเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  Click
 • ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  Click
 • แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ (บว.03)  Click
 • แบบฟอร์มอนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ3บท) (บว.04)  Click
 • แบบฟอร์มรายงานผลการสอบหัวข้อ / เค้าโครง (บว.05)  Click
 • แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล (บว.06)  Click
 • แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกัน (สอบ 5 บท) (บว.07)  Click
 • แบบฟอร์มรายงานผลการสอบป้องกัน (บว.08) Click
 • แบบฟอร์มขอตรวจรูปเล่ม (บว.09)  Click

การเขียนบทความ

 • หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา Click
 • รูปแบบการเขียนบทความวิจัย Click
 • รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ Click
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ (บว.1-12) Click

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ /วัดคุณสมบัติ (บว.02) Click
 • แบบฟอร์มเสนออนุมัติหัวข้อ (บว.03) Click
 • แบบฟอร์มอนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ3บท) (บว.04) Click
 • แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล (บว.06) Click
 • แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกัน (สอบ 5 บท) (บว.07) Click
 • แบบฟอร์มขอตรวจรูปเล่ม (บว.09) Click
 • แบบฟอร์มจบการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว.11)  Click
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ (บว.1-12) Click

อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

 • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click