คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานวิจัย

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผลงานวิจัยปริญญาตรี

ข่าวสารวิจัย

โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติและระดับนานาชาติ วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2561

กำหนดการโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติและระดับนานาชาติ วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2561

การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ

การขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วารสารวิจัย

สรุปผลงานวิชาการ ปี2560

สรุปผลงานวิชาการ ปี2561

ผลงานวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ

พฤติกรรมการบริโภคในการ ลงทุนธุรกิจร้านกาแฟในเขต อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้วิจัย

กนกนวล กุลเถื่อน

ปัจจัยจูงใจในการปฎิบัติงาน ของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี

ผู้วิจัย

กนกนวล กุลเถื่อน

บรรยกาศในการทํางานของ กองคลังองค์การบริหารสววน ตําบลศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

ผู้วิจัย

จินดา ทับทิมดี

The effect of information disclosure on information asymmetry

ผู้วิจัย

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลไรรถ อําเภอดอนแจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้วิจัย

จินดา ทับทิมดี ,จินตนา จันทบูรณ์,นีรนุข เนื่องวัง ,สมใจ ตรีขันธ์ ,พิมพ์ลภัส สุขสวัสดิ์ ,อัญญมา พงศ์ศรีโรจน์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทคบาลตําบลใน จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย   ดาวรุ่งลตา วงษ์ไกร

The effect of information disclosure on information asymmetry

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่านต่อ >>

INFORMATION-BASED TRADING AND DAY-OF-THE-WEEK EFFECT

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่านต่อ >>

Intraday Price Discovery in Emerging Equity Market: Analysis of SET50 Index, SET 50 Index Futures and THAIDEX SET50 (TDEX)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์ 

อ่านต่อ >>

Credit watch placement and security price behavior around bond rating revisions

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่านต่อ >>

รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดสมทุรสงคราม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

อ่านต่อ >>

The Aftermarket Performance of Initial Public Offerings in the Stock Exchange of Thailand

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่านต่อ >>

 การตลาดออนไลน์กับผู้บริโภคยุค XYZ Online Marketing to Generation X Y Z consumers

โดย ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์

อ่านต่อ >>

The Effectiveness of Trading Halts and Investor Trading Performance: An Intraday Analysis on the Stock Exchange of Thailand

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่านต่อ >>

รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดสมทุรสงคราม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

อ่านต่อ >>

การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง 

อ่านต่อ >>

ผลงานวิจัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่านต่อ >>

กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่านต่อ >>

การจราจรทางน้ำของกรุงเทพมหานคร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่านต่อ >>

ปัญหาแรงงาน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรถัทร์ถิระกุล

อ่านต่อ >>

การให้บริการสาธารณะแนวใหม่โดยสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่านต่อ >>

การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบสวัสดิการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล

อ่านต่อ >>

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์

อ่านต่อ >>

ภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ในการบริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่านต่อ >>

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนผลจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่านต่อ >>

ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อผลสำเร็จในการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ : กรณีศึกษา สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล

อ่านต่อ >>

ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

โดย ดร.กฤษณะ บุหลัน

อ่านต่อ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2.

โดย ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ

อ่านต่อ >>

ผลงานวิจัย หลักสูตรศึกษาศาสตร์

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่คงทนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์


โดย ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

อ่านต่อ >>

ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

โดย ดร.กฤษณะ บุหลัน

อ่านต่อ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2.

โดย ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ

อ่านต่อ >>

การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านต่อ >>

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮองสอน เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านต่อ >>

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนในพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านต่อ >>

การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านต่อ >>

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านต่อ >>

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่คงทนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์

โดย ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

อ่านต่อ >>

หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

เลขที่่ 600 หมู่ที่ 11 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทร.035-651-000 ต่อ 7131 หรือ 088-585-2040

E-Mail : bus2541_wtu@hotmail.com

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น