สำนักงานอธิการบดี

      สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิม สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ได้รับการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ที่ทำหน้าที่สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ประสานนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติผ่านหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์และมาตรฐานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  

              ให้บริการด้วยใจ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด สร้างความรักสามัคคี และก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ   

              ปฏิบัติตามนโยบายและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศทั้งของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดต่อสำนักงาน

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252 ต่อ 8001,8020
ส่วนงานสารบรรณ ต่อ 1100
  

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น