สำนักงานอธิการบดี

      สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิม สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ได้รับการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ที่ทำหน้าที่สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ประสานนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติผ่านหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์และมาตรฐานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

      วิสัยทัศน์
ให้บริการด้วยใจ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด สร้างความรักสามัคคี และก้าวทันเทคโนโลยี

      พันธกิจ
ปฏิบัติตามนโยบายและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศทั้งของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

CONTACT INFO
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Email : presidentoffice.wtu@western.ac.th
โทรศัพท์ 088-585-2076 หรือ 02-563-5252
ส่วนงานอธิการบดี ต่อ 1100 หรือ 8001
ส่วนงานกิจการพิเศษ ต่อ 8020

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 088-585-2075 หรือ 035-446921-3

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ตำบลบ้านยางอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 063-217-2789

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น