สำนักงานอธิการบดี

สมัครเรียน

สำนักงานอธิการบดี

  สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด