คณะสัตวแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และสัตวแพทย์สาธารณสุข

ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาค เอมบริโอวิทยา และพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น