ข่าวสารคณะสัตวแพทย์

RSS
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการ WORLD RABIES DAY 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการ WORLD RABIES DAY 2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการ WORLD RABIES DAY 2021 โดยมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า*ฟรี* จำนวน 100 d...
  • Parida Ouamsaoad
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสนัข จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 (อำเภออู่ทอง)

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสนัข จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 (อำเภออู่ทอง)

อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสนัข จังหวัดสุพรรณ...
  • Parida Ouamsaoad
กำหนดการพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563

  • Shopify API
กำหนดการโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2563

  • Shopify API