ข่าวสารคณะสัตวแพทย์

RSS
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

📢🐶 ประชาสัมพันธ์ 📢🐶🧑🏻‍⚕️ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 🐕🆓 บริการฉีดวัคซีน ฟรี !!!!! 🤑🏥...
  • Admin WTU Website
หนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/277 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรองคุณวุฒิของผู้ส...
  • Admin WTU Website
งานบายเนียร์คณะสัตวเเพทยศาสตร์ ประจำปี 2023

งานบายเนียร์คณะสัตวเเพทยศาสตร์ ประจำปี 2023

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมใจกันส่งรุ่นพี่ปี 6 สู่ความสำเร็จ ในงานบายเนียร์คณะสัตวเเพทยศาสตร์ ประจำปี 2023 Theme ภาพยนตร์ ซ...
  • Admin WTU Website
VET-FUN AND RUN

VET-FUN AND RUN

ประชาสัมพันธ์ จากสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องด้วยกิจกรรม Vet-Fun and Run ที่จะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เส้นทางเริ่มจากคณะสัต...
  • Admin WTU Website