วิทยาเขตกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ดำเนินการเปิด หลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสร์ และเทคนิคการแพทย์ ขึ้น ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะและหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อวิทยาเขตกาญจนบุรี

เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170  

Tel. 083-0665207 

Fax. 035-651144