รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

       โครงการและผลงานของทางทคณะนิติศาสตร์จัดขึ้นประกอบไปด้วยด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการบริการวิชาการ และด้านการประกันคุณภาพ

ผลงานด้านการวิจัย

ร่างแผนวิจัยระดับคณะวิชา 61

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมให้ความรู้การเขียนบทความวิชาการ

อ่านรายละเอียด

คู่มือการเขียนวิจัยทางกฎหมาย

อ่านรายละเอียด

การจดลิขสิทธิ์

อ่านรายละเอียด

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด

คู่มือการเขียนวิจัยทางกฎหมาย

อ่านรายละเอียด

ตารางสรุปรายการทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์

อ่านรายละเอียด

KM แผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์

อ่านรายละเอียด

เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนทุน

อ่านรายละเอียด

ตารางสรุปรายการทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมให้ความรู้การเขียนบทความวิชาการ

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมให้ความรู้การเขียนบทความวิชาการ

อ่านรายละเอียด

สิ่งสนับสนุน

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น