สภามหาวิทยาลัย/กรรมการ

ดร.ประภากร สมิติ

นายกสภา

 • ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์รุ่นประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง สหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา

อุปนายก

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ Detroit University , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ Inter union local authority, ประเทศเนเธอแลนด์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

อธิการบดี / กรรมการสภา

 • Ph.D, in Leadership and Human Behavior, Alliance International University, U.S.A
 • M.B.A, in Marketing Management, Oklahoma City University, U.S.A
 • B.S.C.E. in Civil Engineering, University of Phillipines

ดร.แสงศรี จิยะจันทน์

กรรมการสภา

 • Ph.D, in Public Administration Ateneo De Davoa University, Philippines
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

กรรมการสภา

 • Ph.D (Health Planning and Finacing),University of London, U.K.
 • Certificate of Epidemiology, Medical Council, Thailand
 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อื่น ๆ (ระบุ)
 • 2547 แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ทางทะเล แพทยสภา
 • 2547 แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา
 • 2547 แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว แพทยสภา
 • 2531 แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา แพทยสภา

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

กรรมการสภา

 • ปริญญาเอก 2543 บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท 2530 การบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี 2519 พยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร 2516 การพยาบาลชั้นสูง มหาวิทยาลัยโลมาลินดา
 • ประกาศนียบัตร 2514 การผดุงครรภ์ โรงเรียนผดุงครรภ์ โรงพยาบาลมิชชัน
 • ประกาศนียบัตร 2513 การพยาบาล โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลมิชชัน

รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

กรรมการสภา

 • Ph.D.(Criminal Justice),Rutgers, the State University of New Jersey, U.S.A.
 • ปริญญาโท ค.ม.(จิตวิทยา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สค.ม.(อาชญาวิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปรญญาตรี ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เอกพร รักความสุข

กรรมการสภา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • อื่น ๆ (ระบุ)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม

กรรมการสภา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ผลาพรม

กรรมการสภา

 • ปริญญาเอก Information Systems The University of Sarasota USA
 • ปริญญาโท Finance, Oklahoma City University USA
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 • อื่นๆ (ระบุ) 
 • Marketing The University of Sarasota, U.S.A.

รศ. จรินทร์ เทศวานิช

กรรมการสภา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • อื่น ๆ (ระบุ) 
 • 2544 ว.ป.อ. รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผศ.ดร. กฤษฎา  ตันเปาว์

กรรมการสภา

 • ปริญญาเอก Ph.D. Management, Adamson University , Fhilippines
 • ปริญญาโท M.B.A Marketing, Oklahoma City University USA
 • ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 • อื่นๆระบุ

นาง วราพรรณ    ตันเปาว์

กรรมการสภา

 • ปริญญาโท   รป.ม. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท  บธ.ม. มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
 • ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส

กรรมการสภา

ศาสตราจารย์จรัญ  โฆษณานันท์

กรรมการสภา

นายจรูญ  อินทจาร

กรรมการสภา

ดร.เจตต์ชัญญา บุญเฉลียว

กรรมการสภา

 • ปริญญาตรี นศ.บ. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆษิต

กรรมการสภา

ศ.ทพ.วินัย ศิริจิตร

กรรมการสภา

 • 2540  ปริญญาเอก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ทันตแพทยสภา
 • ปริญญาโท Pathology  University of Alabama in Birmingham, U.S.A.
 • 2509 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • 2516 Certificate Oncology  University of Alabama in Birmingham, U.S.A.