รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ติดต่อคณะ

CONTACT GRADUATE SCHOOL

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ระดับปริญญาโท โทร 090-665-7011-13 หรือ โทร. 088-585-2028
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6123
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต่อ 6122
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6121

ระดับปริญญาเอก คุณจินตาภา บัวอุไร
โทร.080-089-8617,090-665-7011-13