บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาเอก

การเรียนการสอนและการสอบ

 • ปฏิทินการศึกษา ปริญญาเอก 
 • ปฏิทินการศึกษา ปริญญาโท Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาเอก Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาโท Click
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ
 • กำหนดการสอบ 
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม
 • การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต
 • การขอหนังสือรับรองการเรียนเสาร์-อาทิตย์
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา
 • การขอหนังสือรับตรวจสอบและรับรองวุฒิจาก ก.พ.
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
 • การขอหนังสือรับรองรายวิชาด้านการบัญชีและพาณิชยศาสตร์,สังคมศาสตร์
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล

งานทะเบียน

 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
 • คู่มือการเข้าเรียนX studi
 • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต Click
 • การลงทะเบียน Click
 • การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเน้น เรียนเพิ่ม Click
 • การขอเปลี่ยนแผนการเรียน (ก/ข) Click
 • การลาพักการเรียน Click
 • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต Click
 • การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา Click
 • การขอลาออก Click
 • การขอเงินคืน Click
 • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล Click
 • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ Click

กิจการนิสิต

 • ทุนการศึกษา click
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาclick

การสำเร็จการศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษา
 • การขอจบการศึกษา
 • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
 • ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
 • ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต
 • แบบจองชุดครุย Click
 • แบบฟอร์มชุดครุย Click
 • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย/ปริญญาบัตร Click

การสอบวัดคุณสมบัติ (QE)

 • ปฏิทินการสอบและรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (QE) Click
 • แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (บว.02)
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)

การทำดุษฏีนิพนธ์

 • ปฏิทินการสอบดุษฎีนิพนธ์
 • รูปแบบการทำดุษฎีนิพนธ์ 
 • ขั้นตอนการทำดุษฎีนิพนธ์
 • แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ (บว.03)
 • อนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ 3 บท) (บว.4)
 • แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล (บว.06)
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ (บว.1-12)
 • แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกัน (สอบ 5 บท) (บว.07)
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิจัย (บว.1-13)
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์

การเขียนบทความ

 • หลักเกณฑ์การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
 • รูปแบบการเขียนบทความวิจัย
 • รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาวิจัย (บว.1-13)
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ (บว.1-12)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้วัด/คุณสมบัติ (บว.02) Click
 • แบบฟอร์มเสนอหัวข้อ (บว.03) Click
 • แบบฟอร์มอนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ 3 บท) (บว.04) Click
 • แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล (บว.06) Click
 • แบบฟอร์มขออนุมัติป้องกัน (สอบ 5 บท) (บว.07) Click
 • แบบฟอร์มขอตรวจรูปเล่ม (บว.09) Click
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ (บว.1-12) Click
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิจัย (บว.1-13) Click
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) Click
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เสนอหัวข้อค่าใช้จ่ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์ Click
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์ Click
 • คำร้องขอเปลี่ยน/ขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ Click

อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

 • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี Click
 • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
 • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
 • ประกาศอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

Download

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

  • Pay In ค่าขึ้นทะเบียนนิติใหม่ ป.ตรี Click
  • แบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน Click
  • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี Click
  • ขอสอบซ่อม Click
  • ขอสอบเสริม Click
  • ขอสอบเทียบโอนความรู้ Click
  • ขอกรณีขาดสอบ Click
  • คำร้องขอใช้บริการ(หอสมุด) Click
  • ขอรักษาสภาพนิสิต Click
  • ขอเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/สกุล Click
  • ขอคืนสภาพนิสิต Click
  • ขอลาออก Click
  • ขอย้ายคณะ Click
  • ขอย้ายสาขาวิชา Click
  • ขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา Click
  • ขอลงทะเบียนล่าช้าในช่วง Click
  • ขอลงทะเบียนล่าช้านอกช่วง Click


  การขอจบการศึกษา

  • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
  • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
  • แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต Click
  • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click
  • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย ปริญญาบัตร Click

   

  แบบฟอร์มชุดครุย

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชุดครุย Click
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองชุดครุย Click