บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาเอก

การเรียนการสอนและการสอบ

 • ปฏิทินการศึกษา ปริญญาเอก Click
 • ปฏิทินการศึกษา ปริญญาโท Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาเอก Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาโท Click
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ  Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
 • การขอหนังสือรับรองการเรียนเสาร์-อาทิตย์
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร  Click
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา  Click
 • การขอหนังสือรับตรวจสอบและรับรองวุฒิจาก ก.พ.  Click
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า Click
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
 • การขอหนังสือรับรองรายวิชาด้านการบัญชีและพาณิชยศาสตร์,สังคมศาสตร์ Click
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล  Click

  งานทะเบียน

  • คู่มือการลงทะเบียนเรียน
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
  • คู่มือการเข้าเรียนX studi
  • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต Click
  • การลงทะเบียน Click
  • การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเน้น เรียนเพิ่ม Click
  • การขอเปลี่ยนแผนการเรียน (ก/ข) Click
  • การลาพักการเรียน Click
  • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต Click
  • การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา Click
  • การขอลาออก Click
  • การขอเงินคืน Click
  • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล Click
  • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ Click

  กิจการนิสิต

  • ทุนการศึกษา click
  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาclick

  การสำเร็จการศึกษา

  • ผู้สำเร็จการศึกษา Click
  • การขอจบการศึกษา
  • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
  • ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต Click
  • ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต Click
  • แบบจองชุดครุย Click
  • แบบฟอร์มชุดครุย Click
  • แบบฟอร์มจบการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว.11)  Click
  • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย/ปริญญาบัตร Click

  ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

  • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
  • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษา ระดับสำหรับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 Click
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระดับการศึกษาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 Click

  แบบฟอร์มอื่นๆ

  • แบบคำร้องทั่วไป Click
  • แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน Click
  • แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน Click
  • แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Click

  การสอบวัดคุณสมบัติ (QE)

  • ปฏิทินการสอบและรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (QE) Click
  • แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (บว.02)  Click
  • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)  Click

  การทำดุษฏีนิพนธ์

  • ปฏิทินการสอบดุษฎีนิพนธ์  Click
  • รูปแบบการทำดุษฎีนิพนธ์   Click
  • ขั้นตอนการทำดุษฎีนิพนธ์  Click
  • แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติหัวข้อ (บว.03)  Click
  • อนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ 3 บท) (บว.4)  Click
  • แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล (บว.06)  Click
  • แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกัน (สอบ 5 บท) (บว.07)  Click
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ (บว.1-12)  Click
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิจัย (บว.1-13)  Click
  • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์  Click

  การเขียนบทความ

  • หลักเกณฑ์การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา  Click
  • รูปแบบการเขียนบทความวิจัย  Click
  • รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ  Click
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ (บว.1-12)  Click
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาวิจัย (บว.1-13) Click

  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  • แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้วัด/คุณสมบัติ (บว.02) Click
  • แบบฟอร์มเสนอหัวข้อ (บว.03) Click
  • แบบฟอร์มอนุมัติสอบเค้าโครง (สอบ 3 บท) (บว.04) Click
  • แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล (บว.06) Click
  • แบบฟอร์มขออนุมัติป้องกัน (สอบ 5 บท) (บว.07) Click
  • แบบฟอร์มขอตรวจรูปเล่ม (บว.09) Click
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิชาการ (บว.1-12) Click
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบ บทความวิจัย (บว.1-13) Click
  • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) Click
  • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เสนอหัวข้อค่าใช้จ่ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์ Click
  • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการสอบดุษฎีนิพนธ์ Click
  • คำร้องขอเปลี่ยน/ขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ Click

  อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

  • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
  • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
  • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click