ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย

RSS
การสอบเค้าโครงฯ และสอบป้องกันฯ ของระดับปริญญาโท

การสอบเค้าโครงฯ และสอบป้องกันฯ ของระดับปริญญาโท

  • Admin WTU Website
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้เดินทางไปนิเทศนิสิต ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราชในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้เดินทางไปนิเทศนิสิต ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราชในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ธัญญา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้เดินทางไปนิเทศนิสิตหล...
  • Admin WTU Website
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท  วันที่ 28 ก.พ. 2567

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท วันที่ 28 ก.พ. 2567

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2567 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการการอบร...
  • Admin WTU Website
พิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

  • Admin WTU Website