สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานวิจัย บริหารการศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร
     1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน (3ฉบับ/ปี) โดยมีกำหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
     2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา
Peer Review Process
     บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน (double-blind review)
ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
     1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ
     1.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
      2.ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะครอบคลุมเนื้อหา ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review)
     4.ผู้เขียนจะต้องศึกษารูปแบบและตรวจสอบการเขียนบทความให้ตรงตามรูปแบบของวารสาร โดยจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องยินยอมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอ บทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงในท้ายบทความ(References) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร ในรูปแบบของ APA
     ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ซึ่งทางวารสารได้กำหนดความซ้ำซ้อนของผลงาน
กำหนดออกเผยแพร่วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสาร ราย 4 เดือน (3ฉบับ/ปี) โดยมีกำหนดออก ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

*ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562*

เล่มวารสารวิจัย

ปกวารสาร 9.1.jpg__PID:f58c49ca-c9cc-45be-b6cc-22c7c553a94d

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2566) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD
ปกวารสาร 9.2.jpg__PID:49cac9cc-e5be-46cc-a2c7-c553a94d6cba

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2566) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD
ปกวารสาร 9.3.jpg__PID:cac9cce5-be36-4c22-87c5-53a94d6cba9b

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2566) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2565) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2565) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2565) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2564) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2564) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2564) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2563) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2563) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2563) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 58

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 58

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 58

DOWNLOAD

วารสารวิจัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2565) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2565) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2565) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2564) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2564) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2564) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2563) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2563) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2563) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 58

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 58

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 58

DOWNLOAD

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ISSN 2465-3578 (Print)
ISSN 2774-0129 (Online)
ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร 02-5635252 ต่อ 5019
E-mail address : journal-research@western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น