สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานวิจัย

วารสารวิจัย

วารสารวิจัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2565) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2565) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2565) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2564) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2564) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2564) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2563) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2563) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2563) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 58

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 58

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 58

DOWNLOAD

วารสารวิจัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2565) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2565) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2565) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2564) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2564) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2564) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2563) :
มกราคม-เมษายน

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2563) :
พฤษภาคม-สิงหาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2563) :
กันยายน-ธันวาคม

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 62

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 61

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 60

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 59

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 58

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 58

DOWNLOAD

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 58

DOWNLOAD

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5029

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
research.re@western.ac.th
โทร 02-5635252 ต่อ 5017, Mobile 063-2678944

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น