สภามหาวิทยาลัย/กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

อธิการบดี

 • Ph.D, in Leadership and Human Behavior, Alliance International University, U.S.A
 • M.B.A, in Marketing Management, Oklahoma City University, U.S.A
 • B.S.C.E. in Civil Engineering, University of Phillipines

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

รองอธิการบดี

 • ปริญญาเอก 2543 บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท 2530 การบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี 2519 พยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร 2516 การพยาบาลชั้นสูง มหาวิทยาลัยโลมาลินดา
 • ประกาศนียบัตร 2514 การผดุงครรภ์ โรงเรียนผดุงครรภ์ โรงพยาบาลมิชชัน
 • ประกาศนียบัตร 2513 การพยาบาล โรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลมิชชัน

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัครดา เกิดประทุม

รองอธิการบดี

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร

ผู้ช่วยอธิการบดี

 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • ปริญญาโท M.B.A. General Management มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี

 • ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

ผู้ช่วยอธิการบดี

 • D.P.A. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • M.P.A. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • B.Econ. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง