สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาวะการมีงานทำ

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตามที่สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา  2561 

ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2563 

ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 2565

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

*** วิธีการได้ข้อมูลมาจากเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ใส่ข้อมูลตามเกณฑ์เ็ก็บเฉพาะระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และ สกอ. ให้ระยะการเก็บ 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
3. การวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำผลรวมระดับคณะจะวิเคราะห์ได้แต่คณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนและมีนิสิตระดับปริญญาตรีเท่านั้น เพราะตัวบ่งชี้ สกอ. เน้นระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาละผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลงานวิจัยนิสิตปี60-64_Page_1.png__PID:d2d68540-e2dd-4195-afed-27154dcf2616
ผลงานวิจัยนิสิตปี60-64_Page_2.png__PID:d68540e2-dd11-456f-ad27-154dcf2616de
ผลงานวิจัยนิสิตปี60-64_Page_3.png__PID:8540e2dd-1195-4fed-a715-4dcf2616de1f
ผลงานวิจัยนิสิตปี60-64_Page_4.png__PID:40e2dd11-956f-4d27-954d-cf2616de1ff7

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาละผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลงานวิจัยนิสิตปี60-64_Page_5.png__PID:10032cd4-d9d1-46f1-a619-3ea5e468b508
ผลงานวิจัยนิสิตปี60-64_Page_6.png__PID:032cd4d9-d1d6-4166-993e-a5e468b50815
ผลงานวิจัยนิสิตปี60-64_Page_7.png__PID:2cd4d9d1-d6f1-4619-bea5-e468b5081591
ผลงานวิจัยนิสิตปี60-64_Page_8.png__PID:d4d9d1d6-f166-493e-a5e4-68b50815914d

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต

ปีการศึกษา           2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

สไลด์1.JPG__PID:5fddb499-71f7-4c47-87d0-e66e15a8156a

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปีการศึกษา           2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

สไลด์1.JPG__PID:0efb0b52-37d5-4c7d-a5f7-789a3ce55e37

ปีการศึกษา           2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

สไลด์2.JPG__PID:fb0b5237-d5bc-4d25-b778-9a3ce55e379c

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น