สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาวะการมีงานทำ

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตามที่สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2563 

ปีการศึกษา 2564 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

*** วิธีการได้ข้อมูลมาจากเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. ตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ใส่ข้อมูลตามเกณฑ์เ็ก็บเฉพาะระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และ สกอ. ให้ระยะการเก็บ 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
3. การวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำผลรวมระดับคณะจะวิเคราะห์ได้แต่คณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนและมีนิสิตระดับปริญญาตรีเท่านั้น เพราะตัวบ่งชี้ สกอ. เน้นระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาละผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาละผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น