ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่ายCNE

แนะนำการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

แนะนำการเรียนการสอน การเข้าเรียน

        ศึกษาการบรรยายโดยไม่จำกัดเวลาสถานที่จากบทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจำนวน 15 หน่วยการเรียน โดยนิสิตต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80% เพื่อเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าทำการสอบปลายภาค(คิดคะแนนการเข้าเรียน) รับฟังการบรรยายเสริมสด 2-3 ครั้ง/ชุดวิชา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองตามความประสงค์ตามตารางการบรรยายเสริมซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนลงทะเบียน (ไม่คิดคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายเสริม) หากไม่สามารถรับฟังการบรรยายเสริมตามเวลาที่กำหนดได้ นิสิตสามารถเข้าฟังเทปไฟล์บรรยายได้ย้อนหลัง นิสิตจะต้องทำการทดสอบ (Test) ในทุกหน่วยการเรียนของทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนโดยนิสิตสามารถทำการทดสอบในแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-Test และแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (คิดคะแนนการสอบเฉพาะการทดสอบในแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test)นิสิตต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80%

การส่งรายงานประจำวิชา

  • นิสิตต้องส่งรายงาน/ผลงาน/เข้าร่วมกิจกรรม(ถ้ามี) ตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ละแต่รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน การส่งรายงานอาจารย์ผู้สอนจะให้ส่งก่อนสอบปลายภาค ตามที่อาจารย์ประจำรายวิชากำหนด
  • นิสิตต้องทำการบ้านประจำรายวิชาส่งตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน วิธีส่งการบ้านประจำรายวิชาให้ส่งไฟล์ที่หัวข้อรายงานประจำวิชา ระบบ XSTUDI

การสอบปลายภาค

  • นิสิตจะต้องทำการสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย/ศูนย์บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/สถานที่ๆมหาวิทยาลัยกำหนดโดยแสดงหลักฐานส่วนบุคคลหลักฐานการลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก่อนวันสอบ
  • นิสิตที่พักอาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศที่ไม่มีศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยต้องกำหนดจังหวัดที่ต้องการเข้าสอบตั้งแต่สมัครเข้าเรียนและมหาวิทยาลัยจะประสานงานจัดหาสถานที่สอบและคณะกรรมการคุมสอบซึ่งมาตรฐานการสอบจะเป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำหรับกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นิสิตทราบ ภายในต้นเดือนของเดือนที่มีการสอบปลายภาค
  • *หมายเหตุ* : กรณีไม่พบวัน-เวลาสอบของรายวิชา | ไม่พบวิชาเข้าสอบ ติดต่อ 02-026-6659 กด 2

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

สมัครเรียน        02-026-6659 กด 1  | LINE ID 0624144454
CALL CENTER
  02-026-6659 กด 2  | LINE ID @709gfpmy 
งานระบบ         083-066-5227 | 063-205-6455  E-mail  SYSTEM@WESTERN.AC.TH

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น