บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาตรี (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

การเรียนการสอนและการสอบ

 • ปฏิทินการศึกษา Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ Click
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ Click
 • กำหนดการสอบ  
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
 • การขอหนังสือรับรองการเรียนเสาร์-อาทิตย์ 
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับตรวจสอบและรับรองวุฒิจาก ก.พ. Click
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า 
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
 • การขอหนังสือรับรองรายวิชาด้านการบัญชีและพาณิชยศาสตร์,สังคมศาสตร์
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล Click

งานทะเบียน

 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน 
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
 • คู่มือการเข้าเรียนX studi 
 • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต Click
 • การลงทะเบียน Click
 • การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเน้น เรียนเพิ่ม Click
 • การลาพักการเรียน Click
 • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต Click
 • การขอลาออก Click
 •  การขอเงินคืน Click
 • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล Click
 • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ Click

กิจการนิสิต

 • ทุนการศึกษา click
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา click
 • การศึกษาวิชาทหาร click
 • การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร click
 • ประกันอุบัติเหตุ Click
 • หอพักนิสิต click
 • คู่มือนิสิต Click

การสำเร็จการศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษา
 • การขอจบการศึกษา Click
 • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
 • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
 • แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต Click
 • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click
 • แบบจองชุดครุย Click
 • แบบฟอร์มชุดครุย Click
 • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย/ปริญญาบัตร Click

อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

 • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี Click
 • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
 • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
 • ประกาศอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

Download

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

  • Pay In ค่าขึ้นทะเบียนนิติใหม่ ป.ตรี Click
  • แบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน Click
  • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี Click
  • ขอสอบซ่อม Click
  • ขอสอบเสริม Click
  • ขอสอบเทียบโอนความรู้ Click
  • ขอกรณีขาดสอบ Click
  • คำร้องขอใช้บริการ(หอสมุด) Click
  • ขอรักษาสภาพนิสิต Click
  • ขอเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/สกุล Click
  • ขอคืนสภาพนิสิต Click
  • ขอลาออก Click
  • ขอย้ายคณะ Click
  • ขอย้ายสาขาวิชา Click
  • ขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา Click
  • ขอลงทะเบียนล่าช้าในช่วง Click
  • ขอลงทะเบียนล่าช้านอกช่วง Click


  การขอจบการศึกษา

  • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
  • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
  • แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต Click
  • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click
  • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย ปริญญาบัตร Click

   

  แบบฟอร์มชุดครุย

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชุดครุย Click
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองชุดครุย Click

  ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนิสิตและบุคคลภายนอก

  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นิสิตผู้ใด้รับการพิจารณาและตัดสินให้ได้รับโทษทางวินัย หรือการให้คะแนนผลการเรียนของนิสิตในการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อการอุทธรณ์และร้องทุกข์

  แบบฟอร์มขอยื่นเรื่องอุทธรณ์คณะแพทยศาสตร์ (สำหรับบุคคลภายนอก)