บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาตรี (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

การเรียนการสอนและการสอบ

 • ปฏิทินการศึกษา (สำหรับนิสิตใหม่) Click
 • ปฏิทินการศึกษา  CIick
 • ปฏิทินการศึกษา (สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปี 2) Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ Click
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ 
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองการตรวจสอบวุฒิและรับรองหลักสูตรจาก ก.พ. Click
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า Click
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
 • การขอหนังสือรับรองรายวิชาด้านการบัญชีและ
  พาณิชยศาสตร์,สังคมศาสตร์ Click
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล Click

งานทะเบียน

 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน Click
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Click
 • คู่มือการเข้าเรียนX studi 
 • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต Click
 • การลงทะเบียน Click
 • การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเน้น เรียนเพิ่ม Click
 • การลาพักการเรียน Click
 • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต Click
 • การขอลาออก Click
 • การขอเงินคืน Click
 • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล Click
 • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ Click

กิจการนิสิต

 • ทุนการศึกษา click
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา click
 • การศึกษาวิชาทหาร click
 • การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร click
 • ประกันอุบัติเหตุ Click
 • หอพักนิสิต click
 • คู่มือนิสิต Click

การสำเร็จการศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษา
 • การขอจบการศึกษา Click
 • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
 • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
 • แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต Click
 • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click
 • แบบจองชุดครุย Click
 • แบบฟอร์มชุดครุย Click
 • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย/ปริญญาบัตร Click

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

 
  • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
  • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 Click

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • แบบคำร้องทั่วไป Click
 • แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน Click
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน Click
 • แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Click

อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

 • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนิสิตและบุคคลภายนอก

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นิสิตผู้ใด้รับการพิจารณาและตัดสินให้ได้รับโทษทางวินัย หรือการให้คะแนนผลการเรียนของนิสิตในการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อการอุทธรณ์และร้องทุกข์

แบบฟอร์มขอยื่นเรื่องอุทธรณ์คณะแพทยศาสตร์ (สำหรับบุคคลภายนอก)