บริการนิสิต

สมัครเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การเรียนการสอนและการสอบ

 • ปฏิทินการศึกษา
 • ปฏิทินการศึกษา 64 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ
 • กำหนดการสอบ
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
 • การขอใบประกาศนียบัตรเพิ่ม
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล

งานทะเบียน

 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
 • คู่มือการเข้าเรียน Xstudi 
 • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต 
 • การลงทะเบียน 
 • การขอลงทะเบียนล่าช้า(ในช่วง) 
 • การขอลงทะเบียนล่าช้า(นอกช่วง)
 • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(ไม่บันทึกW) 
 • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(บันทึกW) 
 • การลาพักการเรียน 
 • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
 • การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต 
 • การขอลาออก
 • การขอเงินคืน
 • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล 
 • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ 

กิจการนิสิต

 • ทุนการศึกษา click
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา click

การสำเร็จการศึกษา

 • แบบคำร้องขอจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย Click

อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

 • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี Click
 • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
 • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
 • ประกาศอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

Download

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

  • Pay In ค่าขึ้นทะเบียนนิติใหม่ ป.ตรี Click
  • แบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน Click
  • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี Click
  • ขอสอบซ่อม Click
  • ขอสอบเสริม Click
  • ขอสอบเทียบโอนความรู้ Click
  • ขอกรณีขาดสอบ Click
  • คำร้องขอใช้บริการ(หอสมุด) Click
  • ขอรักษาสภาพนิสิต Click
  • ขอเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/สกุล Click
  • ขอคืนสภาพนิสิต Click
  • ขอลาออก Click
  • ขอย้ายคณะ Click
  • ขอย้ายสาขาวิชา Click
  • ขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา Click
  • ขอลงทะเบียนล่าช้าในช่วง Click
  • ขอลงทะเบียนล่าช้านอกช่วง Click


  การขอจบการศึกษา

  • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
  • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
  • แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต Click
  • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click
  • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย ปริญญาบัตร Click

   

  แบบฟอร์มชุดครุย

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชุดครุย Click
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองชุดครุย Click