รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานวิจัย

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

The effect of information disclosure on information asymmetry

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่านผลงานวิจัย

Information-Based Trading and day-of-the-week effect

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่านผลงานวิจัย

Intraday Price Discovery in Emerging Equity Market: Analysis of SET50 Index, SET 50 Index Futures and THAIDEX SET50 (TDEX)

โดย รองศษสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์

อ่านผลงานวิจัย

Credit watch placement and security price behavior around bond rating revisions

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์, ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ, ดร.นรีรัตน์ เตชะพิรุณทอง

อ่านผลงานวิจัย

The Effectiveness of Trading Halts and Investor Trading Performance: An Intraday Analysis on the Stock Exchange of Thailand

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์, ดร.นรีรัตน์ เตชะพิรุณทอง, ดร.รัฐชฎา ฤาแรง

อ่านผลงานวิจัย

The Aftermarket Performance of Initial Public Offerings in the Stock Exchange of Thailand

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์, ดร.นรีรัตน์ เตชะพิรุณทอง

อ่านผลงานวิจัย

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าตลาดนัดของประชาชน อ.เมือง จ.นครปฐม

โดย ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์

อ่านผลงานวิจัย

การตลาดออนไลน์กับผู้บริโภคยุค XYZ Online Marketing to Generation X Y Z consumers

โดย ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์

อ่านผลงานวิจัย

รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดสมทุรสงคราม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

อ่านผลงานวิจัย

การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

อ่านผลงานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

อ่านผลงานวิจัย

ทดสอบ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

อ่านผลงานวิจัย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

“การให้บริการสาธารณะแนวใหม่โดยสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่านผลงานวิจัย

ภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ในการบริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่านผลงานวิจัย

กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

อ่านผลงานวิจัย

การจราจรทางน้ำของกรุงเทพมหานคร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่านผลงานวิจัย

ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่านผลงานวิจัย

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนผลจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

อ่านผลงานวิจัย

ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อผลสำเร็จในการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ : กรณีศึกษา สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล

อ่านผลงานวิจัย

ปัญหาแรงงาน : เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรถัทร์ถิระกุล

อ่านผลงานวิจัย

การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบสวัสดิการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล

อ่านผลงานวิจัย

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์

อ่านผลงานวิจัย

การบังคับใช้กฎหมายจราจรในเขตเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

อ่านผลงานวิจัย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

อ่านผลงานวิจัย

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ ACADEMIC JOURNAL OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

อ่านผลงานวิจัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่คงทนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษเขต 1 กรุงเทพมหานคร

โดย ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

อ่านผลงานวิจัย

ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

โดย ดร.กฤษณะ บุหลัน

อ่านผลงานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2.

โดย ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮองสอน เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนในพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

สร้างเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่งฮ่องสอน เขต

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การส่งเสริมสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กให้ปลอดโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต

อ่านผลงานวิจัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

โดย ดร.ฐาวรี ขันสำโรง

อ่านผลงานวิจัย

การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย PECS สำหรับบุคคลออทิสติก

โดย ดร.ฐาวรี ขันสำโรง

อ่านผลงานวิจัย

ความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์, ดร.สุภาดา คำสุชาติ และดร.สุภกรรณ์ จันทรวงษ์

อ่านผลงานวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชน ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์

อ่านผลงานวิจัย