หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการเคมี - กาญจนบุรี

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา - กาญจนบุรี

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา - กาญจนบุรี

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ - กาญจนบุรี

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ - กาญจนบุรี

ห้องปฏิบัติการเคมี - วัชรพล

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยา - วัชรพล

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ - วัชรพล

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ - วัชรพล

ห้องปฏิบัติการวิจัย - วัชรพล

ติดต่อหมวดวิชา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น