รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการหมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนคณะ

ห้องปฏิบัติการเคมี

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์

ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของงานห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทำหน้าที่ให้บริการนิสิตทำการทดลองปฏิบัติการต่างๆ

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และชีววิทยา

ปฏิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยาเป็นส่วนหนึ่งของงานห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา

ติดต่อหมวดวิชา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th