คณะสัตวแพทยศาสตร์

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.083-066-5205 เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

คณะสัตวแพทย์