สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานวิจัย


ดาวน์โหลด / แบบฟอร์มการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

  • การเขียนบทความวิจัย
  • การเขียนบทความวิชาการ
  • แบบฟอร์มตัวอย่างโปสเตอร์
  • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน สำหรับบุคลากรและนิสิตภายใน
  • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน สำหรับบุคลากรและนิสิตภายนอก
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัย(บว.12)

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5029

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
research.re@western.ac.th
โทร 02-5635252 ต่อ 5017, Mobile 063-2678944

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น