วิทยาเขตกาญจนบุรี

สมัครเรียน

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ 035-651-000 ต่อ 7132
083-066-52092
 E-mail : law.wtu@gmail.com

    SUBSCRIPTION

    รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น