สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา
       ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพของการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น มีผู้อำนวยการสำนักทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกรรมการอีกหลายคณะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านประกันคุณภาพ

นโยบายประกันคุณภาพ
       มหาวิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน มุ่งเน้นพัฒนาคน งาน และองค์กรอย่างมีระบบ และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
       ระบบและกลไกวงจรคุณภาพจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน
         - พัฒนาระบบสนับสนุนให้มั่นใจว่าภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
         - ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
         - พัฒนาระบบและกลไกคุณภาพ พร้อมรับการตรวจประเมินในทุกรูปแบบ
         - พัฒนาระบบคุณภาพโดยรวมให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปรัชญา
       วงจรคุณภาพเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ ทั้งตัวบุคคล หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อย่างมีระบบต่อเนื่องและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกกระบวนการทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดรับกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสำนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพลเลขที่ 4 หมู่ 11 ถหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์: 02-563 -5252ต่อ5018

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพลเลขที่ 4 ม 11 ต. ลาดสวาย อ. ลูกลำกา จ. ปทุมธานี 12150
research.re@western.ac.th
โทร02-5635252ต่อ5017

SUBSCRIPTION

สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา