บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาตรี (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

การเรียนการสอนและการสอบ

 • ปฏิทินการศึกษา Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ Click
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
 • การขอหนังสือรับรองการเรียนเสาร์-อาทิตย์  Click
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองการตรวจสอบวุฒิและรับรองหลักสูตรจาก ก.พ. Click
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า Click
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
 • การขอหนังสือรับรองรายวิชาด้านการบัญชีและ
  พาณิชยศาสตร์,สังคมศาสตร์  Click
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล Click

  งานทะเบียน

  • คู่มือการลงทะเบียนเรียน Click
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Click
  • คู่มือการเข้าเรียนX studi
  • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต Click
  • การลงทะเบียน Click
  • การขอลงทะเบียนล่าช้า(ในช่วง) Click
  • การขอลงทะเบียนล่าช้า(นอกช่วง) Click
  • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(ไม่บันทึกW) Click
  • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(บันทึกW) Click
  • การลาพักการเรียน Click
  • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต Click
  • การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต Click
  • การขอลาออก Click
  • การขอเงินคืน Click
  • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล Click
  • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ Click

  กิจการนิสิต

  • ทุนการศึกษา click
  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  click
  • การศึกษาวิชาทหาร click
  • การขอผ่นผันการเข้ารับราชการทหาร click

  การสำเร็จการศึกษา

  • ผู้สำเร็จการศึกษา
  • การขอจบการศึกษา Click
  • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
  • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
  • แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต Click
  • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click
  • แบบจองชุดครุย Click
  • แบบฟอร์มชุดครุย Click
  • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย/ปริญญาบัตร Click

  ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

  • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
  • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 Click

  แบบฟอร์มอื่นๆ

  • แบบคำร้องทั่วไป Click
  • แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน Click
  • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Click

  อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

  • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
  • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
  • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click