บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาตรี (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

การเรียนการสอนและการสอบ

 • ปฏิทินการศึกษา Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ Click
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ
 • กำหนดการสอบ
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
 • การขอหนังสือรับรองการเรียนเสาร์-อาทิตย์ 
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับตรวจสอบและรับรองวุฒิจาก ก.พ. Click
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า 
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
 • การขอหนังสือรับรองรายวิชาด้านการบัญชีและพาณิชยศาสตร์,สังคมศาสตร์ 
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล Click

  งานทะเบียน

  • คู่มือการลงทะเบียนเรียน
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
  • คู่มือการเข้าเรียนX studi
  • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต Click
  • การลงทะเบียน Click
  • การขอลงทะเบียนล่าช้า(ในช่วง)
  • การขอลงทะเบียนล่าช้า(นอกช่วง)
  • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(ไม่บันทึกW)
  • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(บันทึกW)
  • การลาพักการเรียน Click
  • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต Click
  • การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต Click
  • การขอลาออก Click
  • การขอเงินคืน Click
  • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล Click
  • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ Click

  กิจการนิสิต

  • ทุนการศึกษา click
  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  click
  • การศึกษาวิชาทหาร click
  • การขอผ่นผันการเข้ารับราชการทหาร click

  การสำเร็จการศึกษา

  • ผู้สำเร็จการศึกษา
  • การขอจบการศึกษา Click
  • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
  • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
  • แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต Click
  • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click
  • แบบจองชุดครุย Click
  • แบบฟอร์มชุดครุย Click
  • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย/ปริญญาบัตร Click

  อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

  • การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
  • การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click
  • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click

  ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

  • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click
  • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี Click
  • ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click
  • ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
  • ประกาศอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

  Download

  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

   • Pay In ค่าขึ้นทะเบียนนิติใหม่ ป.ตรี Click
   • แบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน Click
   • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี Click
   • ขอสอบซ่อม Click
   • ขอสอบเสริม Click
   • ขอสอบเทียบโอนความรู้ Click
   • ขอกรณีขาดสอบ Click
   • คำร้องขอใช้บริการ(หอสมุด) Click
   • ขอรักษาสภาพนิสิต Click
   • ขอเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/สกุล Click
   • ขอคืนสภาพนิสิต Click
   • ขอลาออก Click
   • ขอย้ายคณะ Click
   • ขอย้ายสาขาวิชา Click
   • ขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา Click
   • ขอลงทะเบียนล่าช้าในช่วง Click
   • ขอลงทะเบียนล่าช้านอกช่วง Click


   การขอจบการศึกษา

   • แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click
   • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click
   • แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต Click
   • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click
   • ใบชำระค่าจัดส่งชุดครุย ปริญญาบัตร Click

    

   แบบฟอร์มชุดครุย

   • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชุดครุย Click
   • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองชุดครุย Click