ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย(CNE) 

Artboard 1.jpg__PID:23f53e4c-5318-4598-a0fe-3c95c2cbfa46
105.jpg__PID:46bda509-160c-4911-bac0-907f148791ed
109 ป้ายแจ้งหยุดสงกรานต์ 2567.jpg__PID:6e0846bd-a509-460c-a911-7ac0907f1487

การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี แม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในแต่ละปีจากสถิติผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีจำนวน 300,000 คนยังนับว่ามีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้สนใจเรียนต่ออยู่ในองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระบบการศึกษาปกติ ด้วยข้อจำกัดเรื่องของการบริหารเวลาและการบริหารเงิน
ผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีมีประมาณการกันว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านคน(บทสัมภาษณ์ของ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 27 มีนาคม 2550) ซึ่งคนเหล่านี้เป็นโจทย์ท้าทายการจัดการศึกษายุคใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการการเรียนต่อโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก

วิสัยทัศน์
ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคม และประเทศชาติ ด้วยอุดมการแห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการขององค์กร
2. พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้นโดยส่งเสริมในการผลิต ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
3. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคม แนวคิด และค่านิยม ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันในแต่ละสาขา ไปยังอีกบุคคลรวมทั้งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาของประเทศเป็นเป้าหมายหลักสำคัญบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาต้องกระทำควบคู่ไปกับการเผยแพร่ รักษาทำนุบำรุง และสร้างความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาติไทยให้มั่นคงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
5. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสกับประชาชนที่ห่างไกล และด้อยโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยพยายามที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นและเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ปรัชญา
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด”

ข่าวสารและกิจกรรมศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่ายCNE

CNE ถ่ายทำวีดีโอการสอนวิชาการใช้เทคโนโลสารสนเทศเพื่อการเรียนและการวิจัย บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต และ ดร.ภูวนัย เพ็ชรไปร่

เนื้อหางาน CNE ถ่ายทำวีดีโอการสอนวิชาการใช้เทคโนโลสารสนเทศเพื่อการเรียนและการวิจัย บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต และ ดร.ภูวนัย เพ็ชรไปร่ ซึ่งเป็นวิชาเสริมพื้นฐานสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาโททุกหลักสูตร เป็นการเรียนผ่านระบบการเรียน Xstudi 

CONTACT INFO
ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์
ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

CALL CENTER 02-026-6659 กด 2 | LINE ID @709gfpmy
งานระบบ: 083-066-5227 | 063-205-6455 | LINE ID cnewestern

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย(CNE) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น