• แนะนำวิทยาลัย
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจw 
  • คณะผู้บริหาร

    การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี แม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในแต่ละปีจากสถิติผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีจำนวน 300,000 คนยังนับว่ามีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้สนใจเรียนต่ออยู่ในองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระบบการศึกษาปกติ ด้วยข้อจำกัดเรื่องของการบริหารเวลาและการบริหารเงิน
ผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีมีประมาณการกันว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านคน(บทสัมภาษณ์ของ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 27 มีนาคม 2550) ซึ่งคนเหล่านี้เป็นโจทย์ท้าทายการจัดการศึกษายุคใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการการเรียนต่อโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคม และประเทศชาติ ด้วยอุดมการแห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการขององค์กร
2. พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้นโดยส่งเสริมในการผลิต ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
3. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคม แนวคิด และค่านิยม ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันในแต่ละสาขา ไปยังอีกบุคคลรวมทั้งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาของประเทศเป็นเป้าหมายหลักสำคัญบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาต้องกระทำควบคู่ไปกับการเผยแพร่ รักษาทำนุบำรุง และสร้างความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาติไทยให้มั่นคงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
5. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสกับประชาชนที่ห่างไกล และด้อยโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยพยายามที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นและเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ปรัชญา
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด”

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร (Call Center)
ดร.บุญมาก กันหาสาย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อรองผู้อำนวยการ

ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร (CALL CENTER)

ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี
โทร.088-7509481

 

น.ส.เพลินพิศ สุธี

ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท
โทร.088-7509482

 

น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร

ฝ่ายประสานข้อมูลนิสิต
โทร.02-5635252

 

น.ส.พีรญา วิทยาประเสริฐ

 

ฝ่ายรับสมัครนิสิตใหม่
โทร.063-203-4480-84

 

น.ส.บุญสิตา ตรีสมุทร์

ฝ่ายรับสมัครนิสิตใหม่
โทร.063-203-4480-84

 

 

น.ส.สกุลกานต์ วงศ์ทองเหลือ

 

รอง ผอ.วกค.ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอน

 

อาจารย์ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์

 

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ฝ่ายดูแลระบบการเรียนการสอน

 

นายสุกฤษฎ์ ศรีโชติ

 

ฝ่ายดูแลระบบการเรียนการสอน

 

นายธวัชชัย เห็นสุข

 

ฝ่ายดูแลระบบการเรียนการสอน

 

นายวัชรวิชช์ คลองน้อย

 

ปริญญาตรี

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บัญชีบัณฑิต

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

โอกาสทางวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program (E-Learning Based Distance Education)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชื่อย่อ ส.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Healthชื่อย่อ B.P.H.

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

30

9

1.2 กลุ่มวิชาภาษา

15

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน

103

2.1 กลุ่มวิชาแกน

58

2.1.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

24

2.2.1 รายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข

20

2.2.3 รายวิชาชีพ

14

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

30

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

15

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6

รวม

139

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

- กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

 

- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

 

- เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

โอกาสทางวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Law Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (เต็ม): นิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย (ย่อ): น.บ.
ภาษาอังกฤษ (เต็ม): Bachelor of Laws
ภาษาอังกฤษ (ย่อ): LL.B.

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

30

1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

9

1.2) กลุ่มวิชาภาษา  

15

1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

96

2.1) กลุ่มวิชาบังคับ

86

  2.2) กลุ่มวิชาเลือก

10

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

รวม

132

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและการสมัครเข้าเป็นนิสิต ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

 

- วิธีการคัดเลือก ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือผ่านการคัดเลือกรวมทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เข้าเป็นนิสิตโดยอาจโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได้รับการศึกษามาแล้ว และเป็นรายวิชาที่ได้ระดับขั้นไม่ต่ำกว่า C โดยรายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โอกาสทางวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ รป.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ B.P.A.

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

30

1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

9

1.2) กลุ่มวิชาภาษา  

15

1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน            

84

2.1) กลุ่มวิชาแกน

33

2.2) กลุ่มวิชาเอก

36

2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา 

15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

6

รวม

120

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

- กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

 

- ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

 

- เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

โอกาสทางวิชาชีพ

สาขาบัญชี

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ บช.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ B.Acc.

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

9

1.2) กลุ่มวิชาภาษา

15

1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

84

2.1) กลุ่มวิชาแกน

33

2.2) กลุ่มวิชาเอก

36

2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา

15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

รวม

120

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

- กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

 

- ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

 

- เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

โอกาสทางวิชาชีพ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ชื่อย่อ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Computer)ชื่อย่อ B.B.A (Business Computer)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

9

1.2)กลุ่มวิชาภาษา

15

1.3)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

84

2.1)กลุ่มวิชาแกน

33

2.2)กลุ่มวิชาเอก

36

2.3)กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา

15

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6

รวม

120

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร

 

- วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองกรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

 

- ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

 

- เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

โอกาสทางวิชาชีพ

สาขาการตลาด

หลักการและเหตุผล

- เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระ

 

- ความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

 

- เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชี และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ทําบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีองค์กร และ พนักงานบัญชี พนักงานบริษัท หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ บช.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ B.B.A.(Marketing)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

9

1.2)กลุ่มวิชาภาษา

15

1.3)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

84

2.1)กลุ่มวิชาแกน

33

2.2)กลุ่มวิชาเอก

36

2.3)กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา

15

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6

รวม

120

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

 

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

- กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

 

- ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

 

- เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

โอกาสทางวิชาชีพ

สาขาการจัดการ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

โอกาสทางวิชาชีพ

สาขาอุตสาหกรรมการบริการ