รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

CONTACT INFO
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง
(คูเมือง - สตึก)ตำบลบ้านยาง
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

 โทร: 044-666618, 088-585-2068