วิทยาเขตวัชรพล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิทยาเขตวัชรพล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์
และคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ณ.วิทยาเขตวัชรพล ในปี พ.ศ. 2551

คณะและหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ห้องสมุดและศูนย์อาหาร

หอพักนิสิต

พิธีรับหมวกคณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อวิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน 12150 

โทร. 02-563-5252