สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนการขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เกณฑ์การพิจารณาและค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมและการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ตัวอย่างการเขียน จธ

ตัวอย่างการเขียน จธ สายสังคมศาสตร์

เอกสารประกอบการขอรับรองจริยธรรม (นิสิต)

รายการเอกสารโครงการวิจัย (check list)

เอกสาร จธ 1.2 ก (ใบขอส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

เอกสาร จธ 2.2 (แบบเสนอโครงการวิจัย)

เอกสาร จธ 3.2 (เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย)

เอกสาร จธ 4 (หนังสือยินยอมตนให้ทำกำรวิจัย)

ตัวอย่างหน้าปกขอ จธ (สำหรับนิสิต)

ตัวอย่างการเขียน จธ

เอกสารประกอบการขอรับรองจริยธรรม (อาจารย์)

รายการเอกสารโครงการวิจัย (check list)

เอกสาร จธ 1.1 ก (ใบขอส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

เอกสาร จธ 2.1 (แบบเสนอโครงการวิจัย)

เอกสาร จธ 3.1 (เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย)

เอกสาร จธ 4 (หนังสือยินยอมตนให้ทำกำรวิจัย)

ตัวอย่างหน้าปกขอ จธ (สำหรับอาจารย์)

ตัวอย่างการเขียน จธ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

History of Human Subject Protection

NECAST

ตารางการประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Download / แบบฟอร์มการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารประกอบการขอรับรองจริยธรรม (นิสิต)

รายการเอกสารโครงการวิจัย (check list)

เอกสาร จธ 1.2 ก (ใบขอส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

เอกสาร จธ 2.2 (แบบเสนอโครงการวิจัย)

เอกสาร จธ 3.2 (เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย)

เอกสาร จธ 4 (หนังสือยินยอมตนให้ทำกำรวิจัย)

เอกสารประกอบการขอรับรองจริยธรรม (อาจารย์)

รายการเอกสารโครงการวิจัย (check list)

เอกสาร จธ 1.1 ก (ใบขอส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

เอกสาร จธ 2.1 (แบบเสนอโครงการวิจัย)

เอกสาร จธ 3.1 (เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย)

เอกสาร จธ 4 (หนังสือยินยอมตนให้ทำกำรวิจัย)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

History of Human Subject Protection

เอกสาร จธ 5.1 (แบบปิดโครงการวิจัยสำหรับอาจารย์)

เอกสาร จธ 5.2 (แบบปิดโครงการวิจัยสำหรับนิสิต)

ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์ม จธ

NECAST

ตารางการประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ (ด้านจริยธรรม)
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
Research.ET@western.ac.th
โทร 02-5635252 ต่อ 5019, Mobile 097-212-2681

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น