รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ห้องปฎิบัติการ

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
      GRADUATE SCHOOL

ห้องสอบดุษฏีนิพนธ์
      TEST ROOM


ห้องสมุด
      LIBRARY

ห้องรับประทานอาหาร
        DINING ROOM

หอพักนักศึกษา
       DORMITORY

Address

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252

Information

อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393

น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482

Line ID Offical : @westernonline

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น