คณะนิติศาสตร์

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 035-651-000 ต่อ 7132
083-066-52092
E-mail : law.wtu@gmail.com

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น