หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ติดต่อหมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น