สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ

  • ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม
  • ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม

ขั้นตอนการค้นหารหัสหลักสูตร

ขั้นตอนการค้นหารหัสหลักสูตร 14 หลัก (ที่ได้รับรองจาก สกอ.)

  • เข้าไปยังเว็บไซต์ Click http://interapp.mua.go.th/NewreferenceTable/index.php?data3=1

การจัดการความรู้การวิเคราะห์แนวทางการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

 (การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) ปีการศึกษา 2561

แหล่งที่มา

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikiquote.org/wiki/คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://bowamorntip.wordpress.com คำขวัญจังหวัดปทุมธานี

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikiquote.org/wiki/คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thaitambon.com/tambon/310102

Thailand Quality Award (TQA) : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

(Education criteria for Performance Excellence, EdPEx)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education criteria for Performance Excellence, EdPEx)

สรุปผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ” ปีการศึกษา 2564

รายงานสรุปผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ click

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5023

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น