รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการคืนกล้าป่าต้นน้ำ

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พุม่วง ได้จัดโครงการคืนกล้าป่าต้นน้ำ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ.วนอุทยานพุม่วง อ.อู่ทอง จ.สพรรณบุรี