รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณาอาจารย์และนิติศาสตร์แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้าร่วมรับประทานอาหารปริญญษบัตร

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้าร่วมรับประทานปริญญษบัตรในวันที่11-13 ธันวาคม พ.ศ.2560