รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการบริการวิชาการ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะนิติศาสตร์ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี "โครงการผู้ว่าพบประชาชน" ณ.อำเภอดอนเจดีย์