รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์ มาพัฒนาตนเองมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018..

13.30 น.การผลักดันผลงานวิจัยอย่างไรให้เกิดการใช้ประโยชน์และผลกระทบสู่สังคม
18.00-20.00 น. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ