รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประกันคุณภาพปี 60

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ วันเสาร์ที่ 4สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ ประธาน
ดร.นิตยา สินเธาว์ กรรมการรศ.
ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ
อ.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ เลขานุการ